Opinia dr Tomasza Cykalewicza
Dodane przez Gruneberg dnia 18.11.2012

 

Zachowanie dóbr kultury wcale nie musi stać w sprzeczności z realizacją inwestycji drogowej „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”, wynika to m. in. z opinii z dnia 19.11.2010 r. sporządzonej przez dr inż. arch. Tomasza Cykalewicza - Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, w dziedzinie urbanistyki.

 


Rozszerzona zawartość newsa

Zachowanie dóbr kultury wcale nie musi stać w sprzeczności z realizacją inwestycji drogowej „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”, wynika to m. in. z opinii z dnia 19.11.2010 r. sporządzonej przez dr inż. arch. Tomasza Cykalewicza - Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, w dziedzinie urbanistyki.

„Autorzy projektu, podobnie jak Inwestor nie przykładali do omawianego obiektu szczególnej wagi, uznając realizację szybkiego tramwaju za zadanie o znaczeniu uzasadniającym przeprowadzenie szeregu rozbiórek i wywłaszczeń. (…)

Czy ze względów technicznych i formalnych możliwa jest zmiana rozwiązania odcinka trasy szybkiego tramwaju kolidującego z zabytkową willą?

- Zasadnicza kolizja występująca w analizowanym projekcie wynika z planowanej przebudowy układu kanalizacji sanitarnej. Ze względów technicznych istnieją możliwości zmiany lokalizacji komór ściekowych kanalizacji sanitarnej łączących kanał średnicy 1400 mm z układem 3 x średnicy 800 mm, na przykład lokalizacja komór i układu kolektorów pod jezdnią (korzystne ze względu na najkrótszą trasę). Istnieją również inne rozwiązania, możliwe ze względów technicznych, nie objęte analizą, a wskazywane przez biegłych inżynierów.

- Ze względów urbanistycznych i technicznych istnieją również inne, nie kolidujące z obiektem, możliwości lokalizacji przystanku oraz rozwiązania dojść pieszych, nie kolidujące z zabytkowym obiektem.

- Ze względów technicznych i urbanistycznych istnieją również inne, stosunkowo proste możliwości rozwiązania układu komunikacyjnego obsługującego relacje międzydzielnicowe, rzutujące na docelowe rozwiązanie komunikacyjne w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich. Kolizja układu drogowego z zabytkową willą jest możliwa do uniknięcia.

- Ze względów formalnych, w ocenie Miasta ewentualna zmiana projektu spowoduje koszty około 1,5 mln złotych i opóźnienie uzyskania pozwolenia na budowę o około 2 lata. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że prace projektowe prowadzone w roku 2005, nie zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę dla całości dokumentacji (część pozwoleń uzyskano w latach 2007-2008), będą wymagały aktualizacji i weryfikacji co najmniej ze względu na zmiany obowiązujących przepisów. Odnoszenie się do ocen ewentualnych kosztów inwestycyjnych wynikających ze zmiany wprowadzonej do projektu byłoby przedwczesne ze względu na niekompletność informacji. Rozwiązania inne niż przyjmowane w obecnym projekcie nie muszą być z zasady rozwiązaniami bardziej kosztochłonnymi.

Podsumowując odpowiedź na pytanie A należy stwierdzić, że zarówno ze względów technicznych jak i formalnych możliwa jest zmiana rozwiązania odcinka trasy szybkiego tramwaju kolidującego z zabytkową willą. Obecnie potrzebna jest rzeczowa analiza innych wariantów projektu z uwzględnieniem pełnych danych wyjściowych, których z oczywistych powodów nie uwzględniał dotychczasowy projekt z 2005r.”

Pełny tekst opinii dr Cykalewicza można przeczytać tutaj (kliknij)