oben links oben rechts
left border
Strona Główna ˇ Galeria ˇ Dokumentacja ˇ Forum ˇ Deutsche-Seite ˇ Kontakt31.07.2021 11:20:53
List otwarty

List otwarty w sprawie Willi Grüneberga do osób prywatnych,
instytucji i urzędów polskich i Unii EuropejskiejSzczecin 12.12.2010 r.Szanowni Państwo,

zwracam się z apelem o otoczenie ochroną prawną Willi Grüneberga przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie.

W sprawie Willi Grüneberga wypowiedziało się już wiele międzynarodowych autorytetów, ekspertów i organizacji z dziedziny muzyki i ochrony zabytków. Wszyscy jednomyślnie stwierdzają, że willa jest warta zachowania ze względu na bardzo ciekawe rozwiązanie architektoniczne oraz niezwykłą historię sławnego rodu budowniczych organów Grünebergów. Przeciwne wpisaniu tego cennego obiektu do rejestru zabytków są tylko władze miasta Szczecina, ze względu na projekt Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

Władze miasta Szczecina, dążące do zburzenia zabytku, swoje nieprzejednane stanowisko argumentują tym, że korekta projektu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, która jest możliwa i uratowałaby willę od wyburzenia, spowoduje opóźnienie w realizacji inwestycji, co może skutkować utratą dotacji unijnych. Ten argument międzynarodowe środowisko zwolenników ocalenia willi uważa za bezzasadny, ponieważ wręcz przeciwnie, to w obecnej, pierwotnej formie projekt nie może otrzymać dotacji unijnych, ponieważ nie spełnia kryteriów poszanowania dziedzictwa kulturowego, wymaganych przez Unię.
Przypomnę tu, że od momentu rozpoznania wartości zabytkowych willi minęły już prawie dwa lata! W tym czasie można było wprowadzić potrzebne zmiany w projekcie i ustalić z Unią Europejską i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w Warszawie ewentualne nowe terminy realizacji inwestycji.

W związku z tym i ze względu na brak dobrej woli szczecińskich władz w znalezieniu rozsądnego rozwiązania gwarantującego zachowanie zabytku, międzynarodowe środowisko zwolenników ocalenia willi, nie chcąc dopuścić, by z europejskich dotacji wskutek niedoinformowania finansowano burzenie obiektu stanowiącego europejskie dziedzictwo kulturowe, zwróciło się zarówno do Komisji Europejskiej, jak i do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie (Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych) o zrewidowanie słuszności decyzji w sprawie dotowania projektu SST w pierwotnej formie. Jednocześnie poproszono o przedłużenie terminów przewidzianych dla realizacji inwestycji, gdyby władze miasta zgodziły się na wprowadzenie w projekcie zmian umożliwiających uratowanie zabytku. W odpowiedzi na apel Generalna Dyrekcja Polityki Rozwoju Regionalnego przy Unii Europejskiej w Brukseli rozpoczęła działania wyjaśniające i nadała sprawie numer CHAP(2010)02227 – Polen. Również Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie podjęło działania wyjaśniające.

Pani komisarz Androulla Vassiliou z Komisji Europejskiej w liście z dnia 10 grudnia 2010 r. skierowanym do mnie napisała: „Komisja Europejska uważa ochronę zabytków, które należą do europejskiego dziedzictwa kulturowego, za niezwykle ważną; wszystkie powinny być traktowane z taką samą troską i szacunkiem.”

Akcja „Ocalmy Zabytek” zainteresowała sprawą Willi Grünebergów renomowaną i czynną na forum międzynarodowym berlińską kancelarię prawniczą Raue LLP, której właściciel, pan Peter Raue, jest wielkim miłośnikiem i mecenasem sztuki. Kancelaria Raue była zaangażowana w wielu sprawach sądowych dotyczących znaczących dzieł sztuki. We wrześniu b.r. do Szczecina przyjechał przedstawiciel tej kancelarii, pan dr Wolfram Hertel, specjalista ds. projektów tras szybkich pociągów ICE, autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz linii tramwajowych. Po zapoznaniu się z planami Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju i wizji lokalnej w terenie, wystosował pismo do pani Elżbiety Kępińskiej-Łużny, w którym zawarł swoje spostrzeżenia i uwagi odnośnie projektu w kontekście Willi Grünebergów. Dr Hertel stwierdza tam między innymi, iż dla zachowania willi wystarczy wprowadzenie niewielkich zmian w projekcie, a mianowicie przeprojektowanie zaplanowanego w miejscu zabytku kolektora kanalizacyjnego i jednego z czterech dojść do przystanku tramwajowego. Ponieważ inwestycja jest dopiero w fazie przygotowawczej, zmiany powyższe nie stanowią praktycznie większego problemu, jeśli chodzi o realizację. Według mającego wieloletnie doświadczenie eksperta potrzebna jest przede wszystkim dobra wola i chęć znalezienia kompromisu. Swoją opinię kończy uwagą, że gdyby chodziło o podobny projekt w Niemczech, to z pewnością znaleziono by rzeczowe rozwiązanie, które zapewniłoby realizację linii tramwajowej przy jednoczesnym zachowaniu cennego zabytku (kopię pisma pana dr Hertela przekazałem Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków). Podobną ocenę sytuacji w sprawie willi przedstawiła pani architekt Emilia Butkiewicz ze Stowarzyszenia Architektów Polskich w programie „Wokół Nas”, wyemitowanym przez lokalną telewizję 24 września 2010 r., a także rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz, w opinii z dnia 19 listopada 2010 r., przygotowanej dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Z powyższego wynika, że urzędnicy nieodpowiedzialnie podeszli nie tylko do zabytku, ale także do kwestii własności prywatnej. Abstrahując od jego zabytkowej wartości, jest to dom 10-osobowej rodziny, mieszkającej w nim od czterech pokoleń. A przecież można było zrobić projekt SST tak, by uniknąć jego zburzenia. Trzeba tu zaznaczyć, iż jest to projekt przygotowany 60 lat temu, w okresie PRL-u, kiedy to przy realizacji tego typu inwestycji nie liczono się ani z dziedzictwem kulturowym, ani z własnością prywatną. Urzędnicy, którzy reaktywowali powyższy projekt, przygotowując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie zweryfikowali go pod tym względem i w sierpniu 2004 zatwierdzili. Uczyniono to mimo posiadanej już wtedy wiedzy o wartości zabytku – dysponowano wówczas pełną dokumentacją ze zdjęciami, którą wykonała na zlecenie urzędu miasta pani Bożena Lener w dniu 8 marca 2004 r. Warto też tu wspomnieć, że niezwykła historia właścicieli willi znana była opinii publicznej jeszcze wcześniej, bowiem opisał ją obszernie red. Janusz Ławrynowicz w artykule „Organy mistrza Grüneberga”, który ukazał się w Kurierze Szczecińskim 4 kwietnia 2003 roku (!!!).

Wobec przedstawionych wyżej faktów widać, że projekt został przygotowany nieodpowiedzialnie, z błędami. Nadużyciem staje się więc argumentacja miasta „o wyższości celu społecznego, jakim jest budowa szybkiego tramwaju, nad zachowaniem przedmiotowej nieruchomości w całości”.

Chciałbym również poinformować Państwa, że od początku naszej akcji protestacyjnej apelowaliśmy do władz Szczecina o znalezienie racjonalnego rozwiązania polegającego na realizacji projektu SST w formie, która uwzględniałaby zachowanie zabytku. Staraliśmy się także pomóc władzom Szczecina w uzyskaniu zgody Brukseli na wydłużenie terminów realizacji inwestycji SST, spowodowane ewentualnymi zmianami w projekcie, mającymi na celu uratowanie zabytku. Szansę uzyskania takiej zgody zwiększało poparcie udzielone akcji "Ocalmy Zabytek" przez międzynarodowe autorytety i prestiżowe organizacje. Europejska federacja Europa Nostra, której prezesem jest Placido Domingo, w swym piśmie do Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka pisała między innymi: „Wystosowaliśmy również apel do władz UE, aby dofinansowanie projektu dotyczącego transportu uzależnione było od ochrony willi i poprosiliśmy o elastyczność terminów, aby umożliwić dokonanie niezbędnych zmian w planach tramwajowych”. Pan Prezydent, jak wynika z pisma z 17 listopada 2010 r., skierowanego do organizacji zaangażowanych w obronę willi, zignorował nasz apel oraz pomoc, zaprzepaszczając szansę przedłużenia terminów, a tym samym uratowania dotacji europejskich. Taką postawą Pana Prezydenta jesteśmy zaskoczeni i zbulwersowani. Z uzyskanych przez nas 30 listopada 2010 r. informacji z Ministerstwa Infrastruktury, Wydział Projektów Szynowych w Warszawie wynika, że władze Szczecina nie podjęły dotychczas żadnych prób uzyskania zgody Brukseli na wydłużenie terminów inwestycji SST. W ten sposób, ignorując opinię publiczną, władze miasta Szczecina wepchnęły projekt SST na ślepy tor.

Dramatyzm wydarzeń wokół Willi Grünebergów ma jednak również pozytywne reperkusje. Szczecinianie dowiedzieli się – a Europa sobie przypomniała – o istnieniu willi i o niezwykłej historii rodziny Grünebergów. Co więcej, zrodziła się idea utworzenia międzynarodowego centrum organowego w tym miejscu, gdzie kiedyś powstawały organy stanowiące do dziś znaczący dorobek kultury europejskiej. Jak podkreślają zagraniczni eksperci (m.in. dr Felix Friedrich w liście do Ministerstwa Kultury w Warszawie, czy Heddo Heide i prof. Michael Kaufmann w audycji radiowej Programu 1 Radia Polskiego), właśnie istota tego miejsca jest w całym przedsięwzięciu najważniejsza, bowiem takich obiektów zachowało się w Europie niewiele. Dlatego otoczenie ochroną prawną tego zabytku i terenu dawnej fabryki, gdzie znajdują się pozostałości budynków warsztatowych, jest tak ważne dla spuścizny kulturowej oraz rozwoju ekonomicznego regionu Szczecina. W kontekście idei utworzenia centrum organowego chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że większość terenu byłej fabryki organów nie jest własnością prywatną, a władze miasta przeznaczyły go w związku z realizacją projektu SST pod obszar zieleni. Jak piszą w swym apelu międzynarodowi eksperci, takie centrum organowe na terenie dawnego kompleksu fabryki organów Grüneberga, finansowane przy wsparciu międzynarodowych programów dotujących kulturę, miałoby szansę zdobyć zasięg oddziaływania w całym basenie Morza Bałtyckiego.

Prof. Michael Kauffman, ceniony i wpływowy ekspert organowy o renomie międzynarodowej, deklaruje, że w przypadku, gdy władze miasta Szczecina zezwolą na zachowanie willi wraz z przyległym terenem byłej fabryki Grünebergów oraz będą sprzyjały powstaniu w tym miejscu międzynarodowego centrum organowego, to zostanie utworzona specjalna fundacja dla zebrania środków finansowych na ten cel. Trzeba tu podkreślić, że profesor Kaufmann ma duże doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach międzynarodowych i posiada liczne kontakty, które, jak sam zaznaczył, gotów jest dla sprawy tworzenia centrum kulturalnego w Szczecinie udostępnić. Także pełnomocnik Rządu Republiki Federalnej Niemiec do Spraw Kultury i Mediów w piśmie z dnia 02.08.2010 r. zapewnił, że w przypadku zachowania zabytku przez władze Szczecina, strona niemiecka jest gotowa partycypować w kosztach jego zabezpieczania i utrzymania, w ramach odpowiednich programów dotacji. Powyższą deklarację potwierdził Urząd Kanclerz Niemiec w liście skierowanym do pana Borgharda Grüneberga, wnuka Felixa Grüneberga, dawnego właściciela willi.

Powyższe fakty oznaczają możliwość ściągnięcia kapitału zagranicznego do Szczecina nie mniejszego od wartości inwestycji SST. Prof. Michael Kaufmann, bazując na swoim doświadczeniu, przekonuje, że zainwestowanie 1 euro w kulturę w najgorszym wypadku zwraca się w postaci 2 euro, a w najlepszym – 10 euro.

Ośrodek taki byłby magnesem nie tylko dla inwestorów, lecz także dla muzyków, muzykologów, miłośników organów, historyków sztuki i architektury. Dlaczego z modernistycznej will, zachowanej wraz z wyposażeniem, w dodatku należącej do sławnego człowieka, nie zrobić atrakcji turystycznej Szczecina?

Wielu obserwatorów dostrzega tu szansę znalezienia płaszczyzny pojednania obu narodów, polskiego i niemieckiego, we wspólnej inicjatywie ratowania Willi Grünebergów oraz idei utworzenia centrum organowego. Już to widać: w staraniach o uratowanie domu potomkowie dawnych jego właścicieli wspierają obecnych i czynią to całkowicie bezinteresownie. Te spostrzeżenia znajdują się między innymi w listach, które otrzymujemy.

Burząc Willę Grünebergów, zniszczymy nie tylko dziedzictwo kulturowe oraz szansę na stworzenie w tym miejscu ośrodka kulturalnego o randze międzynarodowej, ale stworzymy równocześnie pretekst do posądzenia nas, Polaków, o nacjonalistyczne traktowanie śladów kultury niemieckiej na naszym terenie. Inaczej bowiem społeczność międzynarodowa nie będzie w stanie wytłumaczyć sobie irracjonalnego postępowania urzędników miasta Szczecina w całej tej sprawie.

Jeżeli problem powstały wokół Willi Grüneberga nie zostanie sensownie rozwiązany, to grozi nam skandal o charakterze międzynarodowym. Sprawą coraz bardziej interesują się media niemieckie. Temat podjęły już znane dzienniki, jak „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (21.09.2010 r.) oraz „Der Tagesspiegel” (20.11.2010 r.). Oba artykuły zwróciły uwagę niemieckich polityków z partii opozycyjnych, którzy bacznie obserwują rozwój wypadków.

Sprawą willi Grüneberga zainteresowała się także międzynarodowa agencja informacyjna Bloomberg L.P. z siedzibą w Nowym Jorku, co praktycznie oznacza, że temat willi może w najbliższym czasie zostać podjęty na łamach prasy w wielu krajach. Pani Catherine Hickley, korespondentka Bloomberg News, która przygotowuje materiał o willi Grünebergów, była w Szczecinie w ubiegłą środę, tj. 08.12.2010. Obejrzała willę oraz organy w kościele Świętego Ducha.

Przypadek Willi Grünebergów budzi również duże zainteresowanie różnych organizacji międzynarodowych. Między innymi federacja Europa Nostra omawiać ją będzie na zjeździe w Burgas. Sprawa willi przedstawiona ma zostać również na międzynarodowym kongresie rzeczoznawców organowych w Berlinie.

Wobec przedstawionych wyżej faktów apeluję o objęcie ochroną prawną willi wraz z przyległym terenem dawnej fabryki Grünebergów.

Z wyrazami szacunkuMariusz Łojko


przedstawiciel międzynarodowej
akcji „Ocalmy Zabytek”
na rzecz zachowania
Willi Grünebergów
W SzczecinieCc:
Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Warszawa
Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa
Gabriela Popowicz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
Charlie Grant, Komisja Europejska, Centrum Polityki Regionalnej, Bruksela
Marcin Zydorowicz, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecina
Ewa Stanecka, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie
Androula Vassiliou, Komisarz Unii Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Wielojęzyczności Młodzieży, Bruksela
Doris Pack, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Edukacji, Bruksela
Placido Domingo, prezes Europa Nostra, Haga
Rada Miasta Szczecin
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Kurier Szczeciński
Gazeta Wyborcza
Moje Miasto
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Der Tagesspiegel
Bloomberg News


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Oświadczenia rad osiedlowych
Rada Osiedle Zdroje
Rada Osiedle Słoneczne
Rada Osiedle Kijewo
Za ocaleniem zabytku są między innymi:
Burghard Grüneberg
Lista popierających
Nawigacja
Strona Główna
Galeria
Dokumentacja
Audycje Radiowe
Artykuły
Linki
News
Forum
Historia Grünebergów
Deutsche-Seite
Kontakt
Szukaj
Dodaj Artykuł
Opinia dr inż. arch. Tomasza Cykalewicza
Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 03.08.2012 r. dotycząca otoczenia willi Grüneber
Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17.08.2011 r. dotycząca willi Grüneberga
Decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie zespołu r
Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie
Dokumentacja przesuniecia willi
Wzór petycji do Rady przy WKZ
opinia NID-U
List otwarty
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 47
Najnowszy Użytkownik: Marek
Na Forum
Najnowsze Tematy
thoughts which will ...
dental health guidan...
what any individual ...
brilliant ways to wo...
pinching pence whils...
Najciekawsze Tematy
Coś nie widać, że... [11]
Jeszcze jeden bud... [6]
Ocalmy Zabytek na... [3]
DLACZEGO? [3]
Minął rok... [2]
Ostatnie Artykuły
Z wizytą w fabryce G...
Ratujmy zabytki
Zagraniczni eksperci...
"Das Haus der Orgelb...
Pismo z Ministerstw...
Redakcja
berlin - redaktor
Grüneberg - administrator strony
V-12 - redaktor


right border
unten links unten rechts


756090 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie